Wygrane procesy A. Macierewicza

Publikujemy fragmenty uzasadnień niektórych wyroków spraw dotyczących likwidacji WSI wygranych przez Ministra Antoniego Macierewicza. Z uzasadnień wynika, że Raport został sporządzony zgodnie z prawem, a prawdziwość faktów tam opisanych nie została skutecznie podważona.
POWÓDZTWO
STATUS
WYROK
SĄD
Mariusz WALTER
WYGRANA Antoniego Macierewicza
nieprawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Sąd stoi na stanowisku, że Raport jest dokumentem szczególnej rangi. Sporządzony przez ustawowo do tego powołany organ jakim jest Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej i przez niego podpisany.”
 • Osoby, które były wysłuchiwane przez komisję były pouczone o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Komisja miała obowiązek gromadzenia dokumentów, w szczególności dokumentów operacyjnych WSI oraz poprzedników WSW i II Zarządu Sztabu. Komisja miała dostęp do dokumentów ściśle tajnych i operacyjnych, i na podstawie ustawy była upoważniona do zapoznania się z nimi.”
 • „Pozwany Antoni Macierewicz udzielając wywiadu na temat działania WSI oraz genezy ITI opierał się na „Raporcie” i wiedzy, którą posiadał jako jej Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej.”
 • „Nie można więc mówić o bezprawnym naruszeniu dóbr osobistych skoro pozwany wykonywał prawo. Sporządzenie i publikacja Raportu była działaniem na podstawie ustawy a więc wyłączającym bezprawność.”
ITI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 •  „Sąd dokonał wszechstronnej oceny materiału dowodowego nie przekraczając zasady swobody przy ocenie dowodów.”
 •  „(…) w sprawie niniejszej do naruszenia dobra osobistego powódki nie doszło (…)”
 •  ”(…) pozwany zawierając w wywiadzie informacje co do genezy powodowej spółki, wpływu na jej powstanie Zarządu II Sztabu Generalnego, informował w istocie o treści Raportu Komisji Weryfikacyjnej WSI. Pozwany odnosił się nie tylko do treści zasadniczej części raportu, ale również do treści aneksów stanowiących integralną część Raportu, w tym również do treści protokołu z wysłuchania Grzegorza Żemka.”
 • „Pozwany nie wykraczał w udzielonym wywiadzie poza informacje zawarte w Raporcie.”
 
 
Jan WEJCHERT
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Działanie pozwanego nie było (?) działaniem bezprawnym (…)”
 • Samo wyrażenie przez powoda twierdzenia, że dokument urzędowy zawiera treści niezgodne z prawdą nie podważa jego mocy dowodowej, konieczne jest bowiem udowodnienie przez stronę zaprzeczającą prawdziwości dokumentu, że zawarte w nim oświadczenie jest niezgodne z prawdą (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 stycznia 2003r. Sygn. Akt II CKN 247/01).”
Edmund OCHNIO
WYGRANA Antoniego Macierewicza
nieprawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Wskazać należy, że powód przyznał fakt współpracy z WSI (…)”
 • Powód mógł się spodziewać publikacji swojego nazwiska w raporcie, gdyż teoretycznie publikacji swojego nazwiska w raporcie może się spodziewać osoba, która współpracowała z żołnierzem lub pracownikiem WSI w dobrej wierze, ale zabrakło jej czujności, by przewidzieć uczestnictwo w działaniach przekraczających zakres kompetencji WSI (…)”
 • Raport na każde stwierdzenie przywołuje konkretny dokument pozwalający na znalezienie go w archiwum (…)”
 • Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie nie wykazano, że raport w odniesieniu do osoby powoda wykracza poza materię obiektywnie potrzebną do uzyskania należytej orientacji w badanym przedmiocie.”
 • Pozwany działał jako funkcjonariusz państwowy i nie nadużył swoich uprawnień.”
 • Antoni Macierewicz jako Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej działał w ramach obowiązującego porządku prawnego, w sposób i w formie określonej w ustawie.”
Tomasz ROMANIUK
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Brak jest („) podstaw do przyjęcia, że informacje zawarte w raporcie przy nazwisku powoda ” są nieprawdziwe.”
 • W sytuacji kiedy sam powód nie kwestionował prawdziwości podanych w raporcie informacji odnośnie nawiązania współpracy, przekazywania informacji ? a jedynie bagatelizował ich znaczenie ? to nie można mówić o naruszeniu dobrego imienia, czy reputacji powoda ? skoro informacje są prawdziwe.”
 
Marcin KRZYSZYCHA
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Marcin Krzyszycha był pracownikiem Wojskowych Służb Informacyjnych (bezsporne).”
 • Władza ustawodawcza RP stwierdziła, że dla pełnego przeprowadzenia tej reformy konieczne jest umożliwienie obywatelom polskim zapoznania się z takimi działaniami likwidowanych służb, które współdziałając w przeszłości ze służbami, dobrowolnie wykonywały czynności wspomagające realizacje pozaprawnych celów byłych służb specjalnych (?)”
 • Na obecnym etapie postępowania wykazano brak legitymacji procesowej Antoniego Macierewicza (?) wykazał on brak bezprawności działania w zakresie zarówno informacji podanych w Raporcie, jak również w zakresie jego stworzenia czy też w zakresie jego opublikowania.”
 
 
Krzysztof KLUZEK
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Powód pismem z dnia 28 marca 2008r. Cofnął pozew w stosunku do pozwanego Antoniego Macierewicza (…)”
Edmund OCHNIO
WYGRANA Antoniego Macierewicza
nieprawomocne
Sąd Apelacyjny w Warszawie
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Edmund Ochnio był współpracownikiem wywiadu wojskowego, a następnie Wojskowych Służb Informacyjnych.?
 • Zachodziły (?) uzasadnione podejrzenia, że w trakcie swojego istnienia WSI podejmowały działania zagrażające (?) bezpieczeństwu.”
 • (…) jednym ze skutków angażowania w ten proceder służb cywilnych i wojskowych było podejmowanie handlu z przedstawicielami ugrupowań terrorystycznych.”
 • Sąd Okręgowy stwierdził, że powód miał brać udział w organizacji nielegalnego handlu bronią z mafią rosyjską oraz arabskimi ugrupowaniami terrorystycznymi.”
 • (…) nie można zarzucić pozwanemu jakichkolwiek bezprawnych działań naruszających dobra osobiste w odniesieniu do powoda. Działanie pozwanego nie miało cech bezprawności i zawinienia wobec osoby powoda. Pozwany wypełniał jedynie swoje obowiązki jako funkcjonariusz państwowy (…)”
 
 
ITI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Powództwo nie jest zasadne i podlega oddaleniu.”
 • Tymczasem w niniejszej sprawie w ocenie Sądu w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda, poza tym zaś działaniu pozwanego nie można przypisać bezprawności, ponieważ stanowiły one jedynie wykonanie przysługujących stronie pozwanej uprawnień dozwolonych obowiązków. Wobec powyższego powód nie może skutecznie domagać się ani zadośćuczynienia, ani odszkodowania, ani zobowiązania do złożenia oświadczenia woli o określonej treści.”
Jan WEJCHERT
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, XXV Wydział Cywilny
UZASADNIENIE WYROKU:
 • Powództwo nie jest zasadne i podlega oddaleniu.”
 • W niniejszej sprawie w ocenie Sądu działanie pozwanego nie miało cech bezprawności i zawinienia wobec osoby powoda.”
 • W ocenie Sądu pozwany działał w granicach swoich uprawnień i obowiązków, co w świetle powyższych rozważań oraz przepisu art. 24 kc wyłącza bezprawność ewentualnych naruszeń.”
 • (…) w niniejszej sprawie w ocenie Sądu w ogóle nie doszło do naruszenia dóbr osobistych powoda (…)”
Wojciech POGONOWSKI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, IX Wydział Grodzki
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Należy podkreślić, że oskarżony jako Przewodniczący komisji był uprawniony i zobowiązany do sporządzenia raportu dotyczącego niepraw
  idłowości w byłych służbach WSI. W takiej sytuacji przyjęcie, iż oskarżony mógł działać choćby z ewentualnym zamiarem popełnienia czynu z art. 212 par. 2 kk musiałoby być uzasadnione konkretnymi dowodami (?) Oskarżyciel prywatny nie wskazał natomiast takich dowodów (…)”
 
Krzysztof KLUZEK
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, II Wydział Karny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • (…) z uwagi na brak skargi uprawnionego oskarżyciela, niniejsze postępowanie winno być na podstawie art. 17 par. 1 pkt. 9 kpk umorzone.”
 
Krzysztof POLKOWSKI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd
 • Pozew odrzucony
Maciej GÓRSKI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd
 •  Pozew odrzucony
Edward MIKOŁAJCZYK
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział Karny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • ?Zażalenie pełnomocnika oskarżyciela prywatnego nie jest zasadne i nie mogło doprowadzić do zmiany zaskarżonego postanowienia.”
 • W ocenie Sądu odwoławczego w sprawie występuje negatywna przesłanka w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela.”
Wojciech POGONOWSKI
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Okręgowy w Warszawie, X Wydział karny
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Zażalenie pełnomocnika oskarżyciela prywatnego nie jest zasadne.”
 • W ocenie Sądu odwoławczego w sprawie występuje negatywna przesłanka w postaci braku skargi uprawnionego oskarżyciela.”
 
Krzysztof BIERNAT
WYGRANA Antoniego Macierewicza
Postanowienie prawomocne
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, IX Wydział Grodzki
UZASADNIENIE WYROKU:
 
 • Na podstawie analizy sprawy Sąd uznał, iż w zachowaniu oskarżonego nie można dopatrzeć się znamion czynu zabronionego.”
 • W ocenie Sądu zawarcie w przedmiotowym Raporcie informacji o określonej treści nie stanowi czynu zabronionego, gdyż wynika z uprawnień jakie sformułowane są w przepisach rangi ustawowej.”
 • Antoni Macierewicz zobowiązany był do sporządzenia tego dokumentu i uczynił to, kierując się wyłącznie wiedzą nabytą w trakcie działań Komisji Weryfikacyjnej oraz w oparciu o materiały zgromadzone przez tą Komisję.”

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?